• Czcionka:
  • Kontrast:

Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej ma zastosowanie do strony e-zbiory.muzeum.szczecin.pl Muzeum Narodowego w Szczecinie (zwanej dalej „stroną internetową”).

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin.

Strona internetowa Muzeum Narodowego w Szczecinie jest nieodpłatną usługą informacyjną, polegająca na dostarczeniu w sposób usystematyzowany wybranych zdigitalizowanych zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Z usługi strony internetowej korzystać może każdy, dysponujący odpowiednimi środkami do komunikacji internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest równoważne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Muzeum Narodowym w Szczecinie na realizację powyżej opisanej usługi.

Korzystanie ze strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania ze strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie lub poszczególnych jej części za pośrednictwem innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do strony Muzeum Narodowego w Szczecinie, w całości lub w części.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie (a także organizacja i układ tej strony) należą do Muzeum Narodowego w Szczecinie lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Muzeum Narodowemu w Szczecinie zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wyłączeniem z powyższych zasad są materiały udostepniane na podstawie okreslonych na stronie licencji.

3. Dozwolony sposób korzystania

Sposób korzystania z zawartości strony internetowej, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.

Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w wyżej opisanych, prawnie dozwolonych celach.

W szczególności korzystający wyraża zgodę na następujące warunki:

3.1. Nie wolno korzystać ze strony Muzeum Narodowego w Szczecinie w sposób naruszający prawa innych osób.

3.2. Nie wolno wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dotyczy to także przesyłania plików zainfekowanych wirusami.

3.3. Nie wolno podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

3.4. Nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ani zakłócać działania strony internetowej w żaden inny sposób.

3.5. Nie wolno powielać informacji znajdujących się na stronie internetowej w celach komercyjnych. W szczególności nie wolno kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać w inny sposób ani powielać treści pochodzących ze strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie przy pomocy „robotów”, innych mechanicznych technik wyszukiwania ani innych mechanizmów automatycznych.

3.6. Nie wolno uzyskiwać, ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania ze strony internetowej

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów), w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ulepszeń i zmian w zakresie informacji, usług, produktów oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, w dowolnej chwili i bez zapowiedzi.

6. Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. O ile nie wskazano inaczej, nie polecamy żadnych z tych stron i niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Oświadczenie to ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wszelkich treści na stronach, do których prowadzą te linki.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Muzeum Narodowe w Szczecinie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec Muzeum Narodowego w Szczecinie z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

8. Przechowywanie adresów IP

Gdy odwiedzasz stronę internetową Muzeum Narodowego w Szczecinie nasz serwer może automatycznie zapisać adres IP Twojego dostawcy internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Ciebie w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.

9. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

10. Przerwy Techniczne

Muzeum Narodowe w Szczecinie dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia dostępu do strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

11. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

Muzeum Narodowe w Szczecinie  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie muzeum.szczecin.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.